Članak 1. / PREDMET UGOVORA I NAČIN PREDBILJEŽBE

Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – Putničke mrežne agencije Ichtis d.o.o, ID KOD:HR-AB-21-060201211, MB:1869566 i OIB:44952271194, Svete Klare 5, 21000 Split, Hrvatska (u daljnjem tekstu AGENCIJA) i Putnika odnosno ugovaratelja putovanja, u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj Ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK).

Ovaj Ugovor o putovanju koji je sastavnim dijelom svakog programa i poziva se na Program putovanja sa svim opisanim uslugama, ponudom putnih zdravstvenih osiguranja, osiguranja od štete nastale otkazivanjem od strane putnika i  Općim uvjetima i uputama za putničke aranžmane, a koje uređuje međusobne odnose i obvezujući su za obje strane Putnika i Agenciju. Nadalje sastavnim je dijelom svake rezervacije izvršene putem našeg mrežnog rezeravcijskog sustava za putovanja iz ICHTIS ponude.

Ugovor se smatra obvezujućim nakon što Agencija ili bilo koja druga pravna ili fizička osoba ovlaštena za prodaju putničkih aranžmana Agencije) pismeno potvrdi mjesto posredstvom sredstava daljinske komunikacije, a Putnik potvrdi svoju suglasnost, te preuzme i aktivira rezervaciju uplatom prema Narudzbi, te osigura nesporno plaćanje preostalog iznosa kako je navedeno u Ugovoru.

Svoju suglasnost Putnik dostavlja posredstvom sredstava daljinske komunikacije pisanim putem:  elektronska pošta, SMSte nakon što u cijelosti uplati cijenu ili iznos obveznog pologa ili dijela cijene turističkog aranžmana, te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa kako je navedeno u Ugovoru.

Uplatom na poslovni IBAN Agencije podrazumijeva se da putnik prihvaća sve odredbe Ugovora i ponude, te da ih je pažljivo pročitao sve dijelove Ugovora i da je upoznat s ponudom putnih osiguranja i eventualne štete nastale uslijed otkazivanja putovanja. Po cjelovitoj uplati sukldno odredbama GDPR podaci se uništavaju. Ukoliko u ponudi nisu opisani točni uvijeti otplate za nesporno plaćanje preostalog iznosa, obvezno je plaćati u jednakim mjesečnim obrocima do 15 dana prije početka putovanja, a kod aranžmana s uključenim charter letovima i do 60 dana prije putovanja.

Putnik nije obvezan vlastoručno potpisati Ugovor, već Ugovor proizvodi pravne učinke nakon 14 dana od  uplate nepovratnog depozita. U navedenom razdoblju od 14 dana Putnik može neprijeporno i jednostrano raskinuti ugovor uz povrat sredstava u cijelosti u tom slučaju treba uputiti pisani otkaz na travel@ichtisonline.com.

Članak 2. / ZADAĆA ODGOVORNOG ORGANIZATORA ARANŽMANA
Putnička agencija ICHTIS d.o.o. je registrirana za pružanje usluga TURISTIČKE AGENCIJE, INTERNET AGENCIJE, te djelatnosti ORGANIZATORA PUTOVANJA – TOUROPERATORA rješenjem Ureda državne uprave SDŽ pod identifikacijskim kodom HR-AB-21-060201211.
Agencija posluje putem interneta i kontakt centra na broj 091 156 1 156 koji je na raspolaganju putnicima za sve obavijesti o programima i rezervacije od ponedjeljka do petka u radnom vremenu od 9 – 13 h. Sukladno propisima, djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman, ili putem ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba, obvezni su Putniku staviti na raspolaganje i upoznati ga s programom, Ugovorom i Općim uvjetima i Ponudom ponuditi mu ih u pisanom ili elektronskom obliku, te dati odgovarajuću obavijest o osnovnim i graničnim formalnostima, viziranju i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka na odredištu, kao i vremenu potrebnom za ispunjavanje tih odredbi. Također, upoznati Putnika s ponudom putnih osiguranja (zdravstveno, od otkaza, oštećenja ili gubitka prtljage).
Potvrdom suglasnosti i uplatom depozita, Putnik POTVRÐUJE da su mu bile prezentirane sve ove informacije i da je upoznat sa sadržajem Programa, Općih uvjeta i mogućnostima osiguranja.
Agencija organizira sve vrste putovanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u svoje ime i za svoj račun. Putovanja se organiziraju u obliku gotovih programa – paket aranžmana ili programa prema posebnim zahtjevima. Agencija također prodaje, kao SUBAGENT, programe drugih organizatora putovanja u funkciji posrednika gdje je na svakom aranžmanu naznačen odgovorni organizator programa.

Agencija je obvezna obaviti posao na stručan način, u skladu sa zakonom, pozitivnim propisima i dobrim poslovnim običajima, a brinući o najboljem interesu korisnika turističkog aranžmana. Agencija je obvezna korisniku turističkog aranžmana pružiti sve usluge navedene u Programu putovanja, a odgovorna je za neobavljanje dijela aranžmana uz pravo Putnika na naknadu u maksimalnoj visini stvarne vrijednosti neobavljenog dijela aranžmana, a koju Putnik nadoknađuje ISKLJUČIVO TEMELJEM POLICE OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI od OSIGURATELJA – iznos osiguranja po osiguranom slučaju – 300.000,00 kn (Croatia osiguranje d.d., Trg hrvatske bratske zajednice br. 9, 21000 Split, 021 302 888). Agencija nije odgovorna za neobavljanje dijela aranžmana kada nastupe nepredviđene okolnosti iz Članka 3., te kašnjenja prijevoznih sredstava, za koje Agencija ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. Isključena je svaka odgovornost Agencije za cijene u ugostiteljskim objektima u destinaciji.

Članak 3. / SADRŽAJ ARANŽMANA
Agencija na svim programima putovanja (za skupine i individualne putnike) jasno naznačuje koje su vrste i oblici usluga uključeni. Kod svih paket aranžmana u pravilu su uključeni smještaj, prijevoz, organizacija i vodstvo putovanja. Naznačena je i kategorija usluge koja je važeća prema službenoj kategorizaciji objekata i prijevoznih sredstava u zemlji destinacije u trenutku izdavanja programa i u državi registracije objekta smještaja, odnosno prijevoznog sredstva.
Agencija je dužna korisniku turističkog aranžmana osigurati standard usluge kako je navedeno u programu putovanja, a u slučaju nemogućnosti pružanja takve usluge Agencija mora osigurati (na vlastiti trošak) viši standard usluge. Agencija će ostvariti sadržaj aranžmana u potpunosti, na način opisan u programu putovanja, osim u slučaju okolnosti koje se ne mogu predvidjeti (nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti).
Izmjena rasporeda Programa po danima ne može biti predmet prigovora Putnika, ako su svi sadržaji predviđeni programom ispunjeni. Za slučaj da je neki objekt za koji je programom uključena ulaznica ZATVOREN u vrijeme posjeta grupe, odlukom nadležnog tijela države u kojoj se nalazi, ISKLJUČENA JE ODGOVORNOST AGENCIJE. Agencija će za takav slučaj organizirati zamjenski sadržaj unutar iste cjenovne kategorije ulaznica.
Članak 4. / CIJENE ARANŽMANA
Cijene aranžmana izražene su u KUNAMA I ONE SU GOTOVINSKE s uključenim gotovinskim popustom od 5%. Obračun je prema PRODAJNOM TEČAJU ZA €/$ ERSTE BANKE. Za tečajne promjene iznad 3% , agencija ima pravo razmjernog povišenja cijene.
Prema Ugovoru, Putnik je obvezan uplatiti naznačenu cijenu za odgovarajući broj putnika u cijelosti, sukladno ugovorenim uvjetima plaćanja. Ukoliko posebno, UGOVOROM O ZAKLJUČENOM TURISTIČKOM ARANŽMANU ili UGOVOROM O POSLOVNOJ SURADNJI, nije definirano, naručitelj – korisnik aranžmana prilikom prijave uplaćuje najmanje 20% ukupne cijene aranžmana, dok razliku podmiruje najkasnije 30 – 15 dana prije početka korištenja aranžmana ili kako je naznačeno u programu.
Cijene aranžmana, definirane su programom putovanja, definiraju se ovisno o broju putnika, sredstvu prijevoza, te za način i sredstvo plaćanja. Cijene svih aranžmana koji uključuju prijevoz, kalkulirane su na bazi trenutno važećih cijena pogonskih goriva. Za slučaj povišenja cijene pogonskog goriva za autobuse (DIESEL D-2) ili za zrakoplove (JET GORIVO-KEROZIN) u odnosu na cijenu koja je korištena u kalkulaciji za više od 5%, Agencija će uvećati cijenu aranžmana za razmjeran iznos uvećanja troškova goriva. Za slučaj većih promjena cijena goriva, Agencija ima pravo uvećati cijenu iz tog temelja, do najviše 10% bez posebne suglasnosti Putnika. Za slučaj potrebe povećanja cijene za više od 10%, Agencija je obvezna zatražiti suglasnost Putnika. U slučaju da Putnik odbije dati suglasnost za povišenje cijene, Agencija je obvezna Putniku isplatiti sva do tada uplaćena sredstva bez odbitaka, osim za dio koji bi se odnosio na zrakoplovnu kartu kupljenu od NISKOTARIFNOG ZRAKOPLOVNOG PRIJEVOZNIKA – budući da je taj iznos UVIJEK NEPOVRATAN -u slučaju da Putnik odustane od aranžmana.
Članak 5. / OTKAZIVANJE OD STRANE AGENCIJE
Agencija ima pravo promijeniti Program u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti iz Članka 3. – Agencija ima pravo potpuno ili djelomično otkazati Program, odnosno unijeti izmjene koje omogućuju provedbu Programa bez štetnih posljedica po korisnike programa-aranžmana. Agencija također ima pravo otkazati aranžman kada se ne prijavi dovoljan broj sudionika propisanih Programom, a najkasnije sedam (7) dana prije predviđenog polaska uz obvezu povrata cijelog uplaćenog iznosa korisnicima turističkog aranžmana. Također, pri korištenju sredstava javnog prijevoza na redovitim linijama ISKLJUČUJE se svaka odgovornost Agencije organizatora za posljedice poremećaja reda prometovanja istih. Kod korištenja usluga NISKOTARIFNIH ZRAKOPLOVNIH TVRTKI (posebno se odnosi na RYANAIR, WIZZAIR, EASYJET, GERMAN WINGS, CLICK AIR, VUELING, AIR BERLIN, CONDOR, MYAIR, SMARTWINGS, TUIFLY), isključena je svaka odgovornost Agencije za eventualni stečaj niskotarifnog zrakoplovnog prijevoznika. Gubitak ostvaren stečajem niskotarifnog zračnog prijevoznika u cijelosti ide na teret Putnika. Isključena je svaka obveza Agencije na bilo kakvu naknadu štete Putniku za slučaj stečaja niskotarifnog avioprijevoznika.

Članak 6. / VREMENSKE SKALE I CJENIK ZA TROŠKOVE NASTALE USLIJED OTKAZIVANJA PUTOVANJA

Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, dužan je to učiniti ISKLJUČIVO PISMENIM PUTEM. Datum zaprimanja pismenog
otkaza čini temelj za obračun nastalih troškova sukladno terminskoj skali u privitku:

PAKET ARANŽMAN AUTOBUSOM NA PODRUČJU EUROPE

 • za otkaz do 30 dana prije početka putovanja (minimalno 53,09 € / 400kn) 15% cijene
 • za otkaz 15-29 dana prije početka putovanja 50% cijene
 • za otkaz 08-14 dana prije početka putovanja 75% cijene
 • za otkaz 00-07 dana prije početka putovanja 100% cijene

 

PAKET ARANŽMAN ZRAKOPLOVOM NA PODRUČJU EUROPE

 • za otkaz do 30 dana prije početka putovanja (minimalno 106,18 € / 800 kn) 15% cijene
 • za otkaz 15-29 dana prije početka putovanja 50% cijene
 • za otkaz 08-14 dana prije početka putovanja 75% cijene
 • za otkaz 00-07 dana prije početka putovanja 100% cijene

 

PAKET ARANŽMAN BIBLIJSKE ZEMLJE I ZEMLJE MEDITERANA

 • za otkaz do 60 dana prije početka putovanja (minimalno 199,09 € / 1500kn) 20% cijene
 • za otkaz 30-59 dana prije početka putovanja 35% cijene
 • za otkaz 15-29 dana prije početka putovanja 50% cijene
 • za otkaz 08-14 dana prije početka putovanja 75% cijene
 • za otkaz 00-07 dana prije početka putovanja 100% cijene

 

PAKET ARANŽMAN DALEKA PUTOVANJA

 • za otkaz do 60 dana prije početka putovanja (minimalno 398,17 € / 3000kn) 20% cijene
 • za otkaz do 45 dana prije početka putovanja 30% cijene
 • za otkaz 44-15 dana prije početka putovanja 80% cijene
 • za otkaz 00-07 dana prije početka putovanja 100% cijene

 

LAST MINUTE, LOW BUDGET – bez obzira na vrijeme otkazivanja aranžmana – 100 % cijene.

PUTNIK IMA PRAVO NA POVRAT 9O% OD ONOG DIJELA CIJENE KOJEG JE AGENCIJA OBUSTAVILA, UKOLIKO JE ZAKLJUČENO OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA ISKLJUČIVO PREMA UVJETIMA OSIGURATELJA I TO ISKLJUČIVO IZRAVNO OD OSIGURATELJA. AGENCIJA DJELUJE SAMO KAO POSREDNIK U IME I ZA RAČUN OSIGURATELJA: Croatia osiguranje d.d., Trg hrvatske bratske zajednice br. 8, 21000 Split / BESPLATAN BROJ 0800 1884 / email: stete.prijava@crosig.hr.

Za takav slučaj, Putnik od Agencije dobiva potvrde o uplaćenom dijelu aranžmana, potvrde o obustavljenom dijelu aranžmana i povrat dijela koji Putnika pripada po ovim uvjetima. Sve ostale dokumente koje potražuje Osiguratelj, obvezan je Putnik pribaviti isključivo sam. Otkaz cijele skupine radi izmjene odredišta ili promjene organizatora putovanja, dokida pravo povrata bilo kojeg dijela uplate Putniku.

Članak 7. / PUTNE ISPRAVE
Korisnik aranžmana je obvezan brinuti se o tome da on osobno, te svi njegovi dokumenti, prtljaga i stvari budu u skladu s propisima zemlje u koju se putuje, te zemalja u tranzitu. Dužan je osobno, ukoliko u Programu putovanja nije drukčije naznačeno, pribaviti sve potrebne putne isprave i vize, te Agencija u tom smislu ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnih isprava ili prekid korištenja turističkog aranžmana uvjetovan neispravnošću putnih isprava.
Ukoliko korisnik aranžmana, nakon uplate aranžmana u cijelosti, a u vremenu koje nije dostatno za pribavljanje odgovarajuće putne isprave, utvrdi kako nema važeću putnu ispravu i zato otkaže aranžman – NEMA PRAVO NA POVRAT BILO KOJEG DIJELA CIJENE ARANŽMANA. Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za stvari koje je korisnik aranžmana izgubio, zaboravio ili uništio. Agencija također ne snosi nikakvu odgovornost za prekid korištenja putnog aranžmana kada je ponašanje korisnik aranžmana bilo u neskladu s pravnim propisima zemlje u koju putuje.
Članak 8. / RJEŠAVANJE PRIGOVORA PUTNIKA
Ako su tijekom programa dijelovi programa u neskladu s uvjetima objavljenim u programu putovanja, korisnik aranžmana ima pravo na prigovor, odnosno razmjernu odštetu od strane ODGOVORNOG ORGANIZATORA, ISKLJUČIVO IZ POLICE OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI od OSIGURATELJA.
Kada Putnik uplati aranžman kojeg je Agencija prodala kao SUBAGENT-POSREDNIK, prihvaća sve uvjete ODGOVORNOG ORGANIZATORA programa, dakle, isključivu odgovornost za sve usluge, odnosno njihovo obavljanje ili nepotpuno obavljanje, snosi ODGOVORNI ORGANIZATOR, a ne Agencija – posrednik, te se svi prigovori u tom smislu upućuju ISKLJUČIVO ODGOVORNOM ORGANIZATORU, dok je Agencija – posrednik obvezna biti na usluzi u smislu lakšeg uspostavljanja kontakta s odgovornim Organizatorom, te eventualno pomoći u rješavanju prigovora BEZ ODGOVORNOSTI ZA ISHOD PRIGOVORA.
Korisnik aranžmana može na licu mjesta usmeno reklamirati neodgovarajuću uslugu kod predstavnika odgovornog organizatora, a ako ovaj nije nazočan, kod davatelja usluge. Korisnik aranžmana dužan je surađivati s predstavnikom Agencije u dobroj namjeri da se razlog reklamacije otkloni.
Korisnik aranžmana je dužan priložiti ISKLJUČIVO PISMENI prigovor prema sljedećem postupku: najkasnije 8 dana po povratku s putovanja korisnik aranžmana predaje pismeni prigovor na mjestu gdje se predbilježio, te prilaže pismenu potvrdu potpisanu od strane predstavnika Agencije, te eventualne račune za dodatne troškove koji su nastali kao posljedica neizvršenja usluge od strane Agencije odnosno Organizatora. Dok Agencija ne donese rješenje prigovora, a dužna je to učiniti najkasnije 30 dana po primitku prigovora-reklamacije, korisnik aranžmana se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, te davanja izjava ili bilo kakvih drugih dokumenata bilo kakvom sredstvu javnog priopćavanja ili bilo kakvoj drugoj instituciji. Najviša naknada po prigovoru može doseći 50% cijene aranžmana, te se isključuje svaka mogućnost na naknadu idealne štete.
Članak 9. / PUTNA I OBVEZNA OSIGURANJA

Prilikom predbilježbe, Putniku je ponuđen paket putnog zdravstvenog osiguranja i osiguranja od otkaza, a u ponudi Osiguratelja su još i osiguranje prtljage, osiguranje od nezgode – sve sukladno uvjetima propisanim od strane Osiguratelja. Agencija je dužna posredovati prilikom aktiviranja police za naknadu štete preko osiguratelja, DOK JE ISKLJUČIVO DISKRECIJSKO PRAVO OSIGURATELJA PRIZNATI ILI OTKLONITI PRAVO NA NAKNADU ŠTETE U ZAVISNOSTI OD UTVRÐENIH OKOLNOSTI.

PUTNIK SVA SVOJA POTRAŽIVANJA USLIJED ŠTETE PRENOSI NA OSIGURATELJA: Croatia osiguranje d.d., Trg hrvatske bratske zajednice br. 8, 21000 Split / BESPLATAN BROJ 0800 1884 / email: stete.prijava@crosig.hr.  Putnik je dužan informirati se u kojim slučajevima i koja područja pokriva polica. Agencija može na zahtjev Putnika dodati veće stope i premije osiguranja od navedenih – uz naknadu individualnog ugovaranja prema uvjetima i cijenama objavljenim od strane Osiguratelja. Kod putnog zdravstvenog osiguranja, ISKLJUČUJE SE ODGOVORNOST OSIGURATELJA za pokriće bolničkih troškova kod posljedica prekomjernog uživanja alkohola, te kroničnih bolesti. U slučaju nestanka ili oštećenja/uništenja prtljage za vrijeme transporta iste u službenom prijevoznom sredstvu kojim se realizira aranžman, potraživanja u smislu odštete upućuju se isključivo Prijevozniku. U slučaju krađe – nestanka prtljage iz objekta smještaja u kojem se realizira aranžman, korisnik aranžmana svoja potraživanja ostvaruje od vlasnika smještajnih kapaciteta. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje! Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu:

   • iznenadne akutne bolesti (osim psihičkih bolesti) koja zahtjeva liječničku skrb, poremećaja u trudnoći, smrtnog
    slučaja ili teške tjelesne ozljede osiguranika, bračnog, odnosno izvanbračnog druga s kojim osiguranik živi u
    bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici, djeteta osiguranika, roditelja, brata, sestre osiguranika ili osoba o
    kojima osiguranik skrbi;
   • osjetljivosti osiguranika na cjepiva, ukoliko su ista neophodna, odnosno koja je osiguranik bio obvezan primiti
    slijedom propisa države u koju osiguranik putuje;
   • šteta većeg razmjera na imovini osiguranika uslijed nastanka elementarne nepogode, požara ili namjernog kaznenog
    djela treće osobe;
   • poziva na vojnu vježbu;
   • krađe ili totalne štete na vozilu osiguranika, ako se putuje vozilom.

 

Članak 10. / OSIGURANJE JAMČEVINE 

Agencija je osigurala JAMČEVINU kod Osiguravatelja: CROATIA OSIGURANJE d.d. za paket aranžman i povezane putne aranžamane, sukladno vrijedećim propisima RH – odnosno, pokriće radi naknade Putniku plaćene cijene putovanja, ako zbog platne nemogućnosti/stečaja izostanu usluge putovanja ili povratka putnika u mjesto polaska. Predmetni Ugovor o paket aranžmanu (i u slučaju kada ga za skupinu putnika zaključuje neka od institucija) SMATRA SE I POTVRDOM O UPLAĆENOJ JAMČEVINI koja Putniku omogućava neposredno ostvarivanje prava na naknadu prema banci ili društvu za osiguranje. U slučaju potrebe aktiviranja jamčevine Putnik je dužan – uz predočenje Ugovora o zaključenom turističkom paket aranžmanu ili drugog oblika Ugovora o poslovnoj suradnji, te originalnih primjeraka priznanica za uplate u korist Agencije, u najkraćem roku kontaktirati Osiguravatelja CROATIA OSIGURANJE d.d. na telefon 0800 1884, sa sjedištem u Vatroslava Jagića 33, Zagreb (OIB 26187994862) u svrhu naplate potraživanja s osnove predmetnog Ugovora. Moguća predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta moraju biti navedena u tekstu Programa i Ugovora.


OVO IZDANJE OPĆIH UVJETA UGOVORA NAČINJENO 31. 3. 2022. ISKLJUČUJE SVA RANIJA IZDANJA. ZA SVE SLUČAJEVE KOJI NISU IZRIJEKOM DEFINIRANI OVIM UVJETIMA ORGANIZACIJE, PRIMJENJUJU SE ODREDBE ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA. U SLUČAJU SPORA NADLEŽAN JE SUD U SPLITU.